ภาคการท่องเที่ยว
ในส่วนที่เป็น
  ผืนแผ่นดินใหญ่
  หมู่เกาะทะเลตราด
เที่ยวอย่างไรในเมืองตราด
             “ตราด”เป็นจังหวัดเล็กๆ สุดแผ่นดินตะวันออกที่โดดเด่นไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และโบราณคดี แหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมและประเพณี แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
             บรรดาแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ หากจำแนกตามภูมิประเทศจะพบว่า มีความเด่นชัดเป็น 2 ภาคใหญ่ๆ ภาคหนึ่งคือการท่องเที่ยวในส่วนที่เป็นผืนแผ่นดินใหญ่ อีกภาคหนึ่งคือการท่องเที่ยวในส่วนที่เป็นหมู่เกาะทะเลตราด ซึ่งต่างก็มีรายละเอียดและมีเอกลักษณ์ที่ผิดแผกกันออกไป


             ภาคการท่องเที่ยวในส่วนที่เป็นผืนแผ่นดินใหญ่
             หากอาศัยเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงถึงกันและสะดวกต่อการเดินทางเข้าถึง อาจแยกย่อยออกเป็น 4 เส้นทางหลัก คือ

              เส้นทางที่ 1 กลุ่มสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมืองตราด โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองตราด ประกอบด้วย วัดบุปผาราม วัดโยธานิมิต ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง วัดไผ่ล้อม โบราณสถานจวน เรซิดังกัมปอต ย่านการค้าตลาดริมคลอง(ถนนธนเจริญ)และอ่างเก็บน้ำเขาระกำ(ส่วนขยาย)

              เส้นทางที่ 2 กลุ่มสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมืองตราดและอำเภอคลองใหญ่ ประกอบด้วย วัดคีรีวิหาร หาดลานทราย น้ำตกสะพานหิน หาดทรายงาม หาดทรายเงิน หาดทรายแก้ว ศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้าน หาดไม้รูด-บ้านไม้รูด หาดบานชื่น หาดตาหนึก พื้นที่แคบที่สุดของประเทศไทย อนุสรณ์สถานทหารนาวิกโยธิน-บ้านหาดเล็กละจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก

              เส้นทางที่ 3 กลุ่มสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอเขาสมิงและอำเภอบ่อไร่ ประกอบด้วย วัดเมืองเก่า แสนตุ่ม น้ำตกเขาสลัดได กลุ่มเจียระไนพลอยบ่อไร่และอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว

              เส้นทางที่ 4 กลุ่มสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมืองและอำเภอแหลมงอบ ประกอบด้วย ป่าชายเลนชุมชนบ้านเปร็ตใน บ้านอ่าวช่อ-แหลมศอก บ้านน้ำเชี่ยว อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้างและอ่าวตาลคู่

             ภาคการท่องเที่ยวในส่วนที่เป็นหมู่เกาะทะเลตราด
             แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของหมู่เกาะทะเลตราด ถือได้ว่าเป็นเป้าหมายหลักที่อยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยวทั่วหน้า เพราะล้ำค่าไปด้วยเอกลักษณ์ของหมู่เกาะน้อยใหญ่ที่สมบูรณ์ไปด้วยป่าดิบชื้น สามารถจำแนกย่อยออกเป็น 3 กลุ่มเกาะใหญ่ คือ กลุ่มเกาะช้าง กลุ่มเกาะหมากและกลุ่มเกาะกูด

              กลุ่มเกาะช้าง ประกอบด้วย เกาะช้าง เกาะสลัก เกาะลิ่ม เกาะหยวก เกาะปลี เกาะมันนอก เกาะสุวรรณ เกาะร่ม เกาะช้างน้อย เกาะมะปริง เกาะง่าม เกาะลอม เกาะกระบุง เกาะพร้าวนอก เกาะพร้าวใน เกาะฝาละมีเหนือ เกาะฝาละมีใต้ เกาะหม้อใน เกาะหม้อนอก เกาะไม้ซี้เล็ก เกาะไม้ซี้ใหญ่ เกาะจานน้อย เกาะจาน เกาะใบดั้ง เกาะหวาย เกาะเหลาใน เกาะเหลากลาง เกาะเหลานอกและเกาะคลุ้ม

              กลุ่มเกาะหมาก ประกอบด้วยเกาะหมาก เกาะกระดาด เกาะระยั้งใน เกาะระยั้งนอก เกาะลอม เกาะขาม เกาะมะปริง เกาะทองหลาง เกาะเทียน เกาะกระ เกาะรัง เกาะตุ้น เกาะเทียน เกาะกลางและเกาะมะปริง

              กลุ่มเกาะกูด ประกอบด้วย เกาะกูด เกาะแรดและเกาะไม้ซี้เล็ก

             (หมายเหตุ : เกาะบางเกาะจะมีชื่อซ้ำกัน)Copyright © : Thanroysai Publishing House
Thailand Tel: 089-9252017
E-mail: thanroysai@yahoo.co.th
webmaster@trattravel-guide.com