ประวัติศาสตร์
  ภูมิประเทศ
  การปกครอง
ตราดกับยุคสมัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

             “ตราด” เป็นจังหวัดเล็กๆที่อยู่สุดแผ่นดินตะวันออก มีเรื่องราวประวัติศาสตร์มากด้านควรค่าต่อการค้นหาและเรียนรู้ หากสืบค้นสู่อดีตจะพบว่า แม้การตั้งถิ่นฐานของชาวตราดในยุคเริ่มแรก จะไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีความเป็นมาเช่นไร แต่ “บ้านบางพระ” ที่ปรากฏในแผนที่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี นับเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่ยืนยันได้ว่า การตั้งถิ่นฐานของชาวตราด ได้ก่อเกิดขึ้นมาก่อนและเป็นถิ่นฐานที่เป็นปึกแผ่นถาวรแล้ว

             กลุ่มชนชาติต่างๆที่ตั้งถิ่นฐานเก่าแก่และถือเป็นบรรพชนของชาวตราด ประกอบด้วยกลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มชนชาติไทย กลุ่มชนชาติชอง กลุ่มชนชาติญวน กลุ่มชนชาติจีนและกลุ่มชนชาติมุสลิมหรือกลุ่มชาวไทยมุสลิมในปัจจุบัน

             กล่าวคือ กลุ่มชนชาติไทยมีการตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนชนชาติอื่นๆที่บ้านบางพระ บ้านหนองคันทรง และบ้านปลายคลอง ซึ่งเป็นชื่อหมู่บ้านที่มีมาแต่ดั้งเดิม ดังปรากฏหลักฐานที่บ้านปลายคลอง มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีความเป็นศิลปะไทย เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกลุ่มชนชาติไทยในท้องถิ่นอื่นๆ

             กลุ่มชนชาติชอง ซึ่งอาศัยอยู่ทั่วไปตามเขตป่าเขาในภาคตะวันออก มีมากที่จังหวัดจันทบุรี นักมานุษยวิทยาจัดชนกลุ่มนี้อยู่ในชนเผ่าตระกูลมอญ-เขมร พวกเขามีภาษาพูดเป็นของตนเอง แต่ไม่มีภาษาเขียน ชนชาติชองในจังหวัดตราด อาศัยอยู่ทั่วไปในเขตอำเภอเมืองตราด อำเภอบ่อไร่และอำเภอเขาสมิง ปัจจุบันหมู่บ้านที่มีชาวชองอาศัยอยู่มาก คือ หมู่บ้านฆ้อและบ้านศรีบัวทอง

             กลุ่มชนชาติญวน มีหลักฐานเข้ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่งเป็นยุคที่ “องเชียงสือ” ได้ลี้ภัยสงครามในแผ่นดินญวนเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ก่อนจะกลับไปกอบกู้ประเทศญวนคืน อีกพวกหนึ่งได้อพยพมาอยู่ที่เชิงเขาวัดญวน ตำบลชำราก นอกจากนี้ยังมีบางกลุ่มที่ถูกกวาดต้อนเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 3 มาอยู่ที่บ้านแหลมญวน ตำบลอ่าวญวนหรือตำบลอ่าวใหญ่ในปัจจุบัน

             ทั้งนี้ในสมัยรัชกาลที่ 5 ช่วงที่ฝรั่งเศสยึดครองอินโดจีนและต้องการเกาะกระดาดของไทย ยังมีคนญวนที่เข้ารีตนับถือศาสนาคริสต์แล้วกลุ่มหนึ่ง ถูกส่งเข้ามาอยู่ที่เกาะกระดาด เพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการเข้ายึดครอง รัชกาลที่ 5 จึงทรงออกโฉนดที่ดินเกาะกระดาด ชาวญวนที่นั้นจึงกระจายไปอยู่ที่อื่น แต่ปัจจุบันก็มีการผสมผสานกับคนไทย จนกลายเป็นคนไทยไปหมดแล้ว

             กลุ่มชนชาติจีน จากหลักฐานช่วงที่พระยาตากเข้ามารวบรวมไพร่พลที่เมืองตราด มีกลุ่มเรือสำเภาพ่อค้าคนจีนตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ำตราด แสดงว่าการเข้ามาในระยะแรกเพื่อการค้าขาย เมื่อเห็นว่ามีความสมบูรณ์จึงเข้ามาตั้งหลักแหล่งทำกินมากขึ้น

             กลุ่มชนชาติแขกหรือกลุ่มชาวไทยมุสลิมในปัจจุบัน เป็นชนเขมรกลุ่มหนึ่งที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยเรียกตัวเองว่า “แขกจาม” หรือ “จำปา” ได้อพยพหนีการบังคับทางด้านศาสนาของฝรั่งเศสที่ยึดเมืองเขมรในขณะนั้น เดินทางด้วยเรือมากันเป็นกลุ่ม เข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณป่าชายเลนบ้านน้ำเชี่ยว ในช่วงต้นรัชกาลที่ 5 จากนั้นก็ได้ดำเนินวิถีชีวิตกลมกลืนกับชาวไทยดั้งเดิมและสืบทอดถิ่นฐานทำกินมาจนถึงปัจจุบัน

             นอกจากนี้ยังมีพวกกุหล่าเป็นอีกกลุ่มชนชาติหนึ่ง ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานทำกินตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 พวกเขาถูกส่งให้มาสำรวจและขุดค้นหาพลอยในท้องที่อำเภอเขาสมิงและอำเภอบ่อไร่ เหตุนี้จึงตั้งถิ่นพำนักอยู่ตามพื้นที่แหล่งแร่พลอยต่างๆ เช่น บ้านนาวง อำเภอเขาสมิง บ้านบ่อไร่และบ้านตากแว้ง อำเภอบ่อไร่ เป็นต้น

             บรรพชนชาวตราดจากหลากหลายชนชาติเหล่านี้ เมื่อมาอยู่รวมกันก็ได้ประสานวิถียังชีพ ประเพณีและภาษาพูด จนกลมกลืนกับชนชาติไทยที่เป็นชนชาติหลัก เมื่อสืบทอดกันมาหลายช่วงอายุคน ทำให้ชนรุ่นหลังๆพูดภาษาตนเองไม่ได้ ภาษาพูดของชาวตราดก็กลายเป็นภาษาพูดที่มีเอกลักษณ์แตกต่างไปจากคนไทยภาคกลางทั่วๆไป กล่าวคือเป็นภาษาพูดที่มีสำเนียงเป็นคำหนัก ห้วนจนเกือบกระด้าง
Copyright © : Thanroysai Publishing House
Thailand Tel: 089-9252017
E-mail: thanroysai@yahoo.co.th
webmaster@trattravel-guide.com